SCHIP voor professionele begeleiding
Supervisie, coaching, her-activering, intervisie en persoonlijke begeleiding
 
bovenbalk

Missie

"Wensen zijn voorgevoelens van hetgeen u in staat bent daadwerkelijk te realiseren" - Goethe

SCHIP is krachtig in het verhelderen en verbinden van persoonlijke wensen, gaven en opgaven. De basis hiervoor is een werkelijke ont - moeting (zonder moeten). Dat is in de breedste zin van het woord gebaseerd op gelijkwaardigheid, respect en zeggenschap. Het uitgaan van de eigen kracht en - verantwoordelijkheid met behoud van de eigen authenticiteit schept vertrouwen en de conditie om de potentiële oerkracht, achter de wensen om te zetten tot het ontwikkelen en ervaren van een fundamenteel persoonlijk meesterschap in werk en leven.


Kernbegrippen hierbij zijn: oprechte interesse, persoonlijke benadering met professionele afstand. Hierbij zijn waarden als: het uitgaan van ieders eigen kracht, integriteit, mededogen, durf en doen en creativiteit. Deze geven sturing aan het mens ‘zijn’ en zijn de krachtbronnen voor het professional zijn. SCHIP streeft ernaar om zich zo te kunnen blijven verbinden en ontwikkelen in dienst van een groter geheel.

SCHIP biedt hiertoe op maat afgestemde professionele begeleidingsvormen.

Supervisie: voor professionals, om je persoonlijke meesterschap over je eigen functioneren als professional te behouden en te bevorderen. (meer informatie)
Coaching: een vorm van begeleiding: gericht op het bevorderen van het functioneren van een individu in een bepaalde situatie of leren een bepaalde taak optimaal uit te voeren. (meer informatie)
Her-activering – trainingen: diverse vormen van workshops en trainingen gericht op het activeren van reeds aanwezige ervaringen en krachtbronnen. Het bevorderen van vaardigheden, kennis en kunde. Het ontwikkelen van potentieel aanwezige mogelijkheden. (meer informatie)
Intervisie: in een groepsoverleg met je collega’s je werkervaringen bespreken en daardoor met en van elkaar leren. (meer informatie)
Persoonlijke begeleiding: is gericht op persoonlijke ontplooiing en zelfrealisatie. (meer informatie)

scheidslijn

Supervisie

“ De echte ontdekkingsreis is niet het zoeken naar nieuw land, maar het kijken met andere ogen´ - Marcel Proust (1871-1922, Franse schrijver)

Supervisie is een leertraject, een methode van leren, waarin je samen met de supervisor je eigen handelen onderzoekt. Het gaat over jou persoon en je functioneren in je beroep als professional.

Tijdens de supervisie staan je werkervaringen en leervragen die je wilt onderzoeken en daar van leren centraal. De Supervisor begeleid je om je eigen werkervaringen zodanig te onderzoeken, overdenken en te doorzien dat het leidt tot bevordering van je professionele functioneren.

In een supervisiegesprek wordt je begeleid in je onderzoeksproces naar patronen in het voelen, denken en handelen. Je krijgt zicht op dieperliggende drijfveren, waarden en krachten. Supervisie is voor professionals en heeft tot doel je persoonlijke meesterschap over je eigen functioneren als professional te behouden en te bevorderen.

Coaching

“Groeien is niet groter worden, maar je bewust worden van je grootsheid.”

Coaching is een vorm van begeleiding: gericht op het bevorderen van het functioneren van een individu in een bepaalde situatie of te leren een bepaalde taak optimaal uit te voeren. Het kan zijn dat je het gevoel hebt dat je vastloopt in je werk of dat je beter voor je zelf wilt opkomen, meer je grenzen wilt bewaken, leren omgaan met werkdruk of het hanteren van conflicten op je werk - leven etc.

trainingen

“Beter komt niet van meer, maar van dieper ervaren en beleven van wat er is”

Hier gaat om diverse vormen van trainingen en workshops gericht op het activeren van reeds aanwezige ervaringen en krachtbronnen, het bevorderen van vaardigheden, kennis en kunnen en het ontwikkelen van potentieel aanwezige mogelijkheden.

Trainingen:

 • Motiverende gespreksvoering
 • Sociale activering
 • Empowerment trainingen: voor diverse doelgroepen
 • Assertiviteitstrainingen
 • Omgaan met complimenten en kritiek
 • Conflicthantering
 • Time management
 • Feedback geven/Feedback ontvangen
 • Effectief communiceren
 • Presentatievaardigheden
 • Sollicitatie trainingen

scheidslijn

Intervisie

In een groepsoverleg met je collega’s je werkervaringen bespreken en met en van elkaar leren. Onder begeleiding van een intervisor leert een groep om op een methodische wijze een werkervaring te bespreken en de essentie van een probleem te doorgronden. De op gedane nieuwe inzichten stelt de inbrenger en de intervisiegroepsleden instaat om meester te worden over hun eigen professionele functioneren.

scheidslijn

Persoonlijke begeleiding

“ Je moet de verandering zijn die je in de wereld wilt zien “ M Gandhi

Persoonlijke begeleiding is gericht op persoonlijke ontplooiing en zelfrealisatie.
De volgende thema’s kunnen aanleiding zijn voor een persoonlijke begeleiding:

 • Zelfsturing: keuzes en beslissingen
 • Zingevingsvraagstukken
 • Kracht van eigen diversiteit
 • Omgaan met fysieke en mentale krachtbronnen
 • Harmonie en evenwicht

Zijbalk
SCHIP werkt vanuit de kracht van de verbondenheid tussen eigen willen en kunnen met mens en maatschappij. Van hieruit zet SCHIP zich in om andere mensen in hun ontwikkelingsproces te ondersteunen, om de eigen wensen, noden, te verbinden met willen en kunnen. Zodat ze optimaal zelfsturing gaan geven aan hun leven en werk. Zo kan een mens zijn eigen scheppingskracht ervaren en acteur zijn in zijn eigen stuk van zijn leven in de maatschappij.
Onderkant
onderbalk
Logo